Aktuálne projekty OPV - základné informácie

Dopytovo orientovaný projekt

Názov projektu:

Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy

Kód ITMS projektu:

26110130495

Prijímateľ (názov):

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice

Začiatok realizácie projektu:

01. 11. 2012

Ukončenie realizácie projektu:

31. 10. 2014

Umiestnenie pomoci (sídlo):

Petzvalova 2, 040 11 Košice – Západ

Košický kraj

Operačný program:

OP Vzdelávanie

Názov prioritnej osi/Názov opatrenia:

Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy/ 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Číslo výzvy:

OPV-2011/1.1/07-SORO

Názov výzvy:

INOVOVANIE OBSAHU A METÓD VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH PRE POTREBY TRHU PRÁCE

 domov - Aktuálne projekty OPV