Fotografický dizajn a videotvorba

Odbory filmovej školy

Študijný odbor s maturitou umožňuje študentom uplatniť sa v oblasti fotografie, videotvorby a grafického dizajnu. Hlavný dôraz je kladený na fotografickú tvorbu, v ktorej sú zahrnuté všetky druhy a aspekty fotografie. Témy jednotlivých zadaní zahŕňajú prevažne problematiku úžitkovej fotografie – reklama, módna, portrétna a reportážna fotografia, fotografia architektúry a plastiky, ale aj výtvarne štylizovanú fotografiu – fotografický dokument, ilustrácie, fotografia krajiny, inscenovaná fotografia.

Študenti sa oboznamujú na konkrétnych zadaniach s funkciou a požiadavkami grafického dizajnu a uplatnením typografie, navrhujú grafické riešenia a realizujú jednotlivé formy grafického dizajnu, v ktorých fotografia nachádza uplatnenie ako napríklad reklamný inzerát, obrazová publikácia, plagát, kalendár, buklet hudobného alebo prezentačného CD.

Fotografická tvorba a videotvorba je založená na získavaní vedomostí o fotografickej a audiovizuálnej technike, študenti si osvojujú vo vyšších ročníkoch základy a technológiu videotvorby, oboznamujú sa s princípmi tvorby a realizácie videa, realizujú vlastné videoprojekty podľa zadaní pedagóga. Dôraz sa kladie na schopnosť spracovania klasických fotografických materiálov i digitálneho obrazu. Podmienkou je znalosť práce v grafických programoch, programov určených na animáciu a spracovanie videozáznamu.

 

Vyučovacie predmety:

 

  • odborné: dejiny výtvarnej kultúry, výtvarná príprava, počítačová grafika, technológia, navrhovanie, prax, fotografický dizajn, videotvorba

 

podmienky prijatia: úspešné zvládnutie talentových prijímacích pohovorov, akceptácia zmluvy o štúdiu