Prijímačky na pomaturitné štúdium

Prijímačky na filmovej - pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium

Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov do 1. roč. pre školský rok 2018/2019

 (pomaturitné 2-ročné kvalifikačné štúdium s maturitou)

Riaditeľka školy v zmysle §65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a §10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov určuje tieto kritériá a podmienky prijatia žiakov do 1. ročníka denného pomaturitného kvalifikačného štúdia v odbore, ktorý si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

 

Termíny konania:

 

1. kolo: 27. – 28. júna 2018 (streda – štvrtok)

2. kolo: 24. augusta 2018 (piatok)

 

Termíny podávania prihlášok: do 31. mája, uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.

Obsah a rozsah:

Študijný odbor  - 8297 N fotografický dizajn (pomaturitné kvalifikačné štúdium)

MŠ SR schválilo dňa 13.4.2006 pod číslom CP-2006-2489/5504-1:096, s platnosťou od 1. septembra 2006 začínajúc prvým ročníkom:

A. Písomný rozbor prezentovaného videodiela filmu - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom zadania je ucelené videodielo v trvaní do 20 minút, ktoré si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy.

B. Domáce práce - kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce - v ľubovoľnom rozsahu aj v elektronickej podobe.

C. Kreatívny autoportrét a autocharakteristika - pozostáva z fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.

Hodnotenie:

Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 60, a to za:

A. Rozbor videodiela (filmu) -  max. 30 bodov

B. Domáce práce - max. 10 bodov

C. Kreatívny autoportrét a autocharakteristika - max. 20 bodov

Počet prijímaných žiakov je 30, tento počet je len orientačný. Prijímacia komisia ho môže meniť podľa výsledkov pohovorov a záujmu uchádzačov.

Kritériá prijatia:

·      Úspešné absolvovanie talentových prijímacích pohovorov

·      Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

Manipulačný poplatok za prijímacie pohovory je 10 €. Výsledok prijímacích pohovorov bude zverejnený do 3 dní na výveske školy a na vebovom sídle školy www.filmovaskola.sk alebo www.filmovaskola.edupage.sk

 

Prerokované PR školy a schválené                                                          

január 2018 v Košiciach                                                                      

PhDr. Jarmila Uhríková    

riaditeľka školy