Masmediálna tvorba

Odbory filmovej školy

Pripravuje študentov v oblasti slovesnej zložky audiovizuálnych, ale aj printových médií. Absolventi môžu pôsobiť ako redaktori, moderátori, hovorcovia, dramaturgovia, scenáristi, či piár manažéri.
Uplatnia sa aj ako pracovníci v reklamných agentúrach, pri tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel v televízii, rozhlase, internetových médií a samozrejme môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

 

Vyučovacie predmety:

  • slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický a nemecký alebo ruský jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, ekológia, informatika, telesná a športová výchova,
  • odborné: manažment a marketing v masmédiách, masmediálne právo a etika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny filmu, rozhlasu a televízie, výtvarná príprava, technológia tvorby v masmédiách, moderovanie v rozhlase a televízii,  komunikácia a rétorika, fotografický ateliér, masmediálna prax, videotvorba, súvislá odborná prax.
  • povinne voliteľné odborné predmety: konverzácia v anglickom jazyku, aplikovaná informatika.

podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
dĺžka prípravy: 4 roky
spôsob ukončenia: maturitná skúška        

Školské učebné plány:

PrílohaVeľkosť
PDF icon sup_mt_od_2013.pdf144.37 KB
PDF icon sup_mt_pokracujuci_4f.pdf142.16 KB