Animovaná tvorba

Odbory filmovej školy

Štúdium Animovanej tvorby sa zameriava na umeleckú a technickú pripravenosť študenta tvoriť syntetické filmovo-výtvarné diela. Sústreďuje sa na figurálnu a priestorovú animáciu s ohľadom na jej spoločenské a kreatívne poslanie, vrátane komerčných aktivít. Vychádza sa z tradičných techník (kreslených a priestorových) a z poznania základov počítačovej animácie.

Počas štúdia študenti získavajú výtvarné a technické predpoklady pre samostatnú kvalifikovanú animátorskú prax. Študenti realizujú animačné etudy, oboznamujú sa s rôznymi skúsenosťami, kultivuje sa ich výtvarný rukopis, osvojujú si zručnosť v pohybových kreslených cvičeniach. Štúdium  umožní dôkladné poznanie špecifických vlastností filmu a počítačových technológií.

Absolvent odboru animovaná tvorba môže vykonávať profesiu audiovizuálneho tvorcu v mediálnej a filmovej sfére s presahom do internetových a reklamných médií. Svojou odbornou a  technologickou spôsobilosťou je pripravený na obsadenie pozícií vo verejnoprávnych inštitúciách, súkromných televíznych spoločnostiach či filmových organizáciách a v súkromných produkčných a postprodukčných štúdiách.

 

Vyučovacie predmety:

  • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, cudzí jazyk (anglický a nemecký a ruský jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, ekológia, informatika, telesná a športová výchova,
  • odborné: scenáristika, dramaturgia, réžia, 2D animácia, 3D animácia, strih, zvuk, vizuálne efekty, produkcia a distribúcia audiovizuálneho animovaného diela, prax.

podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
dľžka prípravy: 4 roky
spôsob ukončenia: maturitná skúška