Prijímačky na vyššie odborné štúdium

Prijímačky na filmovej - pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium

 • Vyššie odborné štúdium

 • Vyššie odborné štúdium s titulom Dis. - 3 roky v odboroch:

  • 8625 Q fotografia
  • 8636 Q  filmová a mediálna tvorba

  Vo všetkých odboroch ide o typ trojročného vyššieho odborného štúdia určeného absolventom akýchkoľvek odborov a zameraní stredoškolského vzdelania s maturitou. VOŠ je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul Dis – diplomovaný špecialista.

  Termíny podávania prihlášok: do 31. mája, uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.  Prihlášky potvrdené lekárom môžete podať osobne, alebo poštou.

  Prihláška na stiahnutie: prihlaska_na_VOS_2020.doc

  Kritéria: Kriteria_vyssie_odborne_studium_21_22.pdf

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

   (denné 3-ročné vyššie odborné štúdium s titulom Dis.)

  Riaditeľka školy v zmysle §69 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a §10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov určuje tieto kritériá a podmienky prijatia žiakov do 1. ročníka denného vyššieho odborného štúdia v odbore, ktorý si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

   

  Termíny konania:

   

  1. kolo: 22. – 23. júna 2021 (utorok – streda)

  2. kolo: 25. augusta 2021 (streda)

   

  Termíny podávania prihlášok: do 31. mája, uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.


  Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:

  Študijné odbory:   8636 Q filmová a mediálna tvorba

                                8625 Q fotografia

  A. Písomný rozbor prezentovaného videodiela filmu - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom zadania je ucelené videodielo v trvaní do 20 minút, ktoré si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy.

  B. Domáce práce - kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce - v ľubovoľnom rozsahu aj v elektronickej podobe.

  C. Kreatívny autoportrét a autocharakteristika - pozostáva z fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.

  Hodnotenie:

  Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 100, a to za:

  A. Rozbor videodiela (filmu) -  max. 40 bodov

  B. Domáce práce - max. 40 bodov

  C. Kreatívny autoportrét a autocharakteristika - max. 20 bodov

   

  Uchádzač vyhovie prijímacím pohovorom, ak získa minimálne 50 bodov. Plánovaný počet prijímaných žiakov je 30. Prijímacia komisia ho môže meniť podľa výsledkov pohovorov a záujmu uchádzačov.

  Kritériá prijatia:

  • Úspešné absolvovanie talentových prijímacích pohovorov
  • Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

  Manipulačný poplatok za prijímacie pohovory je 10 €. Výsledok prijímacích pohovorov bude zverejnený do 3 pracovných dní na výveske školy a na webovom sídle školy www.filmovaskola.sk alebo www.filmovaskola.edupage.org

   

  Prerokované PR školy a schválené

  26. januára 2021 v Košiciach                                                                  PhDr. Jarmila Uhríková    

  Platné od 1.2.2021                                                                                         riaditeľka školy

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Prečo je dobré študovať po maturite na Filmovej škole?

  • je lacné (10 Eur mesačne 2-ročné a 25 Eur mesačne vyššie odborné štúdium) a zaujímavé
  • Filmová škola má špičkové materiálno-technické vybavenie
  • lepšie vás pripraví na VŠ umeleckého zamerania, prípadne do praxe
  • na Slovensku štát garantuje bezplatne iba jedno vysokoškolské štúdium, ak prekročíte dĺžku štúdia za každý rok musíte platiť!!!
  • zostanú vám všetky študentské výhody
  • nemusíte chodiť na úrady práce
  • rodičom bude prináležať daňový bonus a do 26 rokov vášho veku aj prídavky na dieťa

  Po absolvovaní VOŠ je možnosť získať titul Bc za 1 rok v ČR.

AttachmentSize
Microsoft Office document icon prihlaska_na_vos_2020.doc38 KB