Školské stredisko záujmovej činnosti

Školské stredisko záujmovej činnosti filmovej školy

Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti bolo zriadené, aby doplňalo a rozvíjalo výchovno-vzdelávaciu činnosť SSUŠ filmovej. Keďže táto škola je školou umeleckou, ráta so záujmom žiakov o študovaný odbor aj mimo vyučovania a s ich angažovaním sa v rôznych aktivitách, ktoré im pomôžu získať viac skúseností. Vďaka nim sa tak stanú kvalifikovanými a rozhľadenými odborníkmi, ktorých možnosť uplatnenia sa zručnosťami získanými aj v SŠSZČ ešte rozšíri.

Stredisko sa člení na záujmové útvary a kluby záujmovej činnosti. Výučbu v nich zabezpečujú odborníci, ktorí žiakov vedú v ich umeleckej či inej tvorivej činnosti a pomáhajú im rozvíjať svoj talent a schopnosti.

 

Záujmové útvary a kluby záujmovej činnosti:
SŠSZČ ponúka také záujmové útvary a kluby záujmovej činnosti, ktoré nadväzujú na výučbu v SSUŠ filmovej a dávajú žiakom priestor na väčšiu sebarealizáciu a tvorivosť. Je tiež vítané, ak sa poobedňajšej činnosti SŠSZČ zúčastňujú aj žiaci iných stredných a základných škôl. Pedagógovia samozrejme prispôsobujú druh aktivít veku a záujmom frekventantov.

 

Filmový klub
Filmový klub priamo nadväzuje na jeden z hlavných cieľov SSUŠ filmovej, a to oboznámiť študentov s domácou i svetovou kinematografiou. Absolventi SSUŠ by mali mať všeobecný rozhľad a vedomosti o filmovej tvorbe a poznať základné filmové postupy. Za školský rok sa žiakom premietne najmenej 14 filmov, ktoré pedagóg vyberie tak, aby frekventanti spoznali vývoj kinematografie a boli schopní rozlíšiť jednotlivé filmové žánre a smery.

 

Animovaná tvorba
Tento klub umožní žiakom rozvíjať svoje zručnosti získané počas vyučovania a venovať sa umeleckej činnosti. Je pravdepodobné, že absolventi SSUŠ sa počas svojho profesionálneho života mnohokrát stretnú s animovanou tvorbou, a preto je dôležité, aby poznali jej základné princípy a možnosti, ktoré ponúka.

 

Tvorivé výtvarné dielne
Aj tieto dielne sú  zamerané na rozvíjanie zručností získaných počas vyučovania. Absolventi SSUŠ filmovej by mali poznať pojmy ako kompozícia, perspektíva a pod. Ich znalosť im pomôže v ich budúcej umeleckej činnosti. Práce, ktoré vytvoria na výtvarných dielňach, môžu v spolupráci s pedagógom prihlásiť do rôznych súťaží a konfrontovať tak svoje diela s dielami iných mladých umelcov.

 

Fotografické tvorivé dielne
Vhodne doplňajú výučbu úvodu do fotografie a ateliéru fotografickej tvorby, študentom, ktorí sa venujú fotografii aj vo voľnom čase. Pod vedením skúseného fotografa  záujemcovia o fotografiu prenikajú do tajov digitálnej a klasickej fotografie a výsledky svojej tvorby prezentujú na rôznych súťažiach.

 

Ak sa chcete prihlásiť do niektorého zo záujmových útvarov vyžiadajte si prihlášku na info@filmovaskola.sk