Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

 

Školské učebné plány

 

Školský vzdelávací program


  • ŠkVP platný od 2013 - inovovaný 2016/2017 - 8290 M masmediálna tvorba


  • ŠkVP - inovovaný 2016/20178297 pre št. odbor 8297 N fotografický dizajn


 Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl metodicky_pokyn_21.docx


 

 

 

Prihlášky a žiadosti:

- Prihláška na strednú školu
- Prihláška na pomaturitné štúdium

- Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia 

 

 

Ostatné dokumenty 

  • Vnútorný poriadok školy 2013/2014

- Pracovný poriadok pedagogických a nepedagogických zamestnancov
- Správa o výchovno-pedagogickej činnosti  
- Žiadosť o oslobodenie od štúdia vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova 
- Žiadosť o oslobodenie od štúdia vyučovacieho predmetu
- Žiadosť o predľženie klasifikačného obdobia
- Žiadosť o umožnenie štúdia podľa individuálneho plánu
- Žiadosť o uvolnenie z vyučovania