Obrazová a zvuková tvorba so zameraniami

Odbory filmovej školy
  • kamera, zvuk, strih
  • umelecká produkcia
  • virtuálna grafika

Pripravuje budúcich členov výrobných štábov filmových, televíznych a rozhlasových programov, ktorí môžu pracovať ako odborníci v organizácii a produkcii audiovizuálnych diel vrátane filmového nakrúcania - asistenti produkcie, réžie, strihu, kamery, scény, skript a pod. Absolventi sa uplatnia aj ako vedúci väčších kín, pracovníci v reklamných agentúrach a samozrejme môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

Vyučovacie predmety:

  • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický a nemecký alebo ruský jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, ekológia, informatika, telesná a športová výchova,
  • odborné: manažment a marketing v masmédiách, masmediálne právo a etika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny filmu, televízie a rozhlasu, výtvarná príprava, projekcie a rozbory, obrazová tvorba, zvuková tvorba, virtuálna grafika, fotografický ateliér, dramaturgicko – scenáristický seminár, audiovizuálna technika, ateliér audiovizuálnej tvorby a techniky, ateliér umeleckej produkcie, ateliér virtuálnej grafiky, súvislá odborná prax,
  • povinne voliteľné odborné predmety: konverzácia v anglickom jazyku, aplikovaná informatika.

podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
dľžka prípravy: 4 roky
spôsob ukončenia: maturitná skúška

Školské učebné plány:

AttachmentSize
PDF icon sup_ozt_2013.pdf146.97 KB
PDF icon sup_ozt_pokracujuci_4f.pdf145.32 KB