Masmediálna tvorba

Odbory filmovej školy

Pripravuje študentov v oblasti slovesnej zložky audiovizuálnych diel.  Absolventi môžu pôsobiť ako dramaturgovia, scenáristi a audiovizuálni pracovníci so zameraním na slovesnú zložku.
Uplatnia sa pri tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel v televízii, rozhlase, internetových médií, ale aj pri tvorbe námetov a scenárov napr. počítačových hier.

Vyučovacie predmety:

  • slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický a nemecký alebo ruský jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, ekológia, informatika, telesná a športová výchova,
  • odborné: dejiny výtvarnej kultúry, dejiny filmu, rozhlasu a televízie, výtvarná príprava, technológia tvorby v masmédiách, moderovanie v rozhlase a televízii,  komunikácia a rétorika, fotografický ateliér, masmediálna prax, videotvorba,  manažment a marketing v masmédiách, masmediálne právo a etika, súvislá odborná prax.
  • povinne voliteľné odborné predmety: konverzácia v anglickom jazyku, aplikovaná informatika.

podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
dĺžka prípravy: 4 roky
spôsob ukončenia: maturitná skúška        

Školské učebné plány:

AttachmentSize
PDF icon sup_mt_od_2013.pdf144.37 KB
PDF icon sup_mt_pokracujuci_4f.pdf142.16 KB