Zverejnili sme kritériá pre prijímacie konanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

 • Kritériá pre denné stredoškolské 4 - ročné štúdium s maturitou: Kritériá
 • Kritériá pre denné 3-ročné vyššie odborné štúdium s titulom Dis.: Kritériá

 

 

 

 

Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

(denné stredoškolské 4 - ročné štúdium s maturitou)

 

Riaditeľka školy v zmysle §65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a §10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov určuje termín, formu, rozsah, kritériá a ostatné podmienky prijatia uchádzačov do 1. ročníka denného 4-ročného štúdia v skupine odborov, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

 

Termín konania:

17. marca – 19. marca 2020 (utorok, streda, štvrtok)

Schválený počet tried a prijímaných žiakov - 1 trieda, 28 žiakov v zložení príbuzných odborov:

8606 M fotografický dizajn

8630 M animovaná tvorba

8633 M reklamná tvorba

8635 M masmediálna tvorba (5 žiakov)

8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih (16 žiakov)

8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika (7 žiakov)

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:

Študijné odbory

 • 8606 M fotografický dizajn
 • 8630 M animovaná tvorba
 • 8633 M reklamná tvorba
 • 8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih
 • 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
 1. Individuálny ústny pohovor – jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom pre rozhovor sú dve ukážky z filmových diel v trvaní do 20 minút, ktoré si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy. Po písomnej príprave, na základe stanovených otázok, uchádzači obhája svoje stanoviská a názory. V tejto časti dostanú adepti priestor aj na prezentáciu domácich prác.
 2. Vedomostný písomný test – je zameraný na slovenský jazyk a literatúru, umenie a kinematografiu – v rozsahu učiva ZŠ. 
 3. Domáce práce – kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce – v ľubovoľnom rozsahu aj v elektronickej podobe.
 4. Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.
 5. Psychologický test.

Študijný odbor

 • 8635 M masmediálna tvorba
 1. Individuálny ústny pohovor - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom pre rozhovor je jedna ukážka z filmových diel v trvaní do 10 minút, ktorú si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy. Po písomnej príprave, na základe stanovených otázok, uchádzači obhája svoje stanoviská a názory. V tejto časti dostanú adepti priestor aj na prezentáciu domácich prác.
 2. Vedomostný písomný test – je zameraný na slovenský jazyk a literatúru – v rozsahu učiva ZŠ.
 3. Domáce práce – literárne práce, slohové práce, poézia, próza, publikačná činnosť (školský časopis a pod.) – v ľubovoľnom rozsahu – aj v elektronickej podobe. Prípadné záznamy z rozhlasových alebo televíznych relácií, ktoré uchádzač vytvoril alebo na ich príprave participoval.
 4. Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.
 5. Psychologický test

Hodnotenie:

Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 90, a to za:

A. Individuálny ústny pohovor - max. 40 bodov

B. Vedomostný písomný test - max. 20 bodov

C. Domáce práce a autoportrét - max. 30 bodov

Žiaci s prospechovým priemerom do 1,5 (polročné vysvedčenie) test nemusia absolvovať a body im budú pripísané automaticky. Uchádzač vyhovie prijímacím pohovorom, ak získa minimálne 30 bodov.

Kritériá prijatia:

 • Úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov
 • Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

 

Kód školy na prihlášku: 682801

 

Manipulačný poplatok za prijímacie pohovory je 35€. Výsledky prijímacích pohovorov budú zverejnené do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na výveske v budove školy a na webovom sídle školy www.filmovaskola.sk alebo www.filmovaskola.edupage.org

V prípade nenaplnenia počtu miest riaditeľka školy rozhodne o podmienkach 2. kola prijímacích skúšok. Zároveň, ak sa v niektorom študijnom odbore nenaplní minimálny počet 5 žiakov, môže riaditeľka školy rozhodnúť o tom, že sa v školskom roku 2020/2021 daný študijný odbor v 1. ročníku neotvorí. Uchádzačom bude ponúknutý iný študijný odbor, v ktorom budú voľné miesta.

 

 

Prerokované PR školy a schválené

28. januára 2020 v Košiciach                                                                  PhDr. Jarmila Uhríková    

Platné od 1.2.2020                                                                                         riaditeľka školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďalšie dôležité informácie:

Do 20. februára 2020:

 • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania).

Do 28. februára 2020:

 • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
 • uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).
 • Prihlaska_na_studium_na_SS_s_pokynmi.pdf

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí – SŠ zverejní na internete, oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, doručí osobne/poštou

Zápisný lístok – výchovný poradca na ZŠ vystaví žiakovi zápisný lístok na základe písomného rozhodnutia o jeho prijatí na SŠ, zápisný lístok odovzdá zákonný zástupca na strednú školu, kde je žiak prijatý.

Žiak kvarty alebo kvinty osemročného gymnázia môže na iný študijný odbor, inú strednú školu, resp. na bilingválne gymnázium iba prestúpiť (nakoľko už je žiakom strednej školy). Nepodáva teda prihlášku na štúdium na strednej škole, ale podáva žiadosť o prestup. Podľa §35 ods.1) a 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prestup povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu. Podmienkou prestupu žiaka je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky formou prijímacej talentovej skúšky.

 

 • Vyššie odborné štúdium

 • Vyššie odborné štúdium s titulom Dis. - 3 roky v odboroch:

  • 8625 Q fotografia
  • 8636 Q  filmová a mediálna tvorba

  Vo všetkých odboroch ide o typ trojročného vyššieho odborného štúdia určeného absolventom akýchkoľvek odborov a zameraní stredoškolského vzdelania s maturitou. VOŠ je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul Dis – diplomovaný špecialista.

  Termíny podávania prihlášok: do 31. mája, uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.  Prihlášky potvrdené lekárom môžete podať osobne, alebo poštou.

  Prihláška na stiahnutie: prihlaska_na_VOS_2020.doc

  Kritéria: Kriteria_pre_PK_-denne_3rocne__VOS_20_21.pdf

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

   (denné 3-ročné vyššie odborné štúdium s titulom Dis.)

  Riaditeľka školy v zmysle §69 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a §10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov určuje tieto kritériá a podmienky prijatia žiakov do 1. ročníka denného vyššieho odborného štúdia v odbore, ktorý si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

   

  Termíny konania:

   

  1. kolo: 23. – 24. júna 2020 (utorok – streda)

  2. kolo: 25. augusta 2020 (utorok)

   

  Termíny podávania prihlášok: do 31. mája, uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.

  Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:

  Študijné odbory:   8636 Q filmová a mediálna tvorba

                                8625 Q fotografia

  A. Písomný rozbor prezentovaného videodiela filmu - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom zadania je ucelené videodielo v trvaní do 20 minút, ktoré si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy.

  B. Domáce práce - kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce - v ľubovoľnom rozsahu aj v elektronickej podobe.

  C. Kreatívny autoportrét a autocharakteristika - pozostáva z fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.

  Hodnotenie:

  Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 60, a to za:

  A. Rozbor videodiela (filmu) -  max. 30 bodov

  B. Domáce práce - max. 10 bodov

  C. Kreatívny autoportrét a autocharakteristika - max. 20 bodov

   

  Plánovaný počet prijímaných žiakov je 30. Prijímacia komisia ho môže meniť podľa výsledkov pohovorov a záujmu uchádzačov.

  Kritériá prijatia:

  • Úspešné absolvovanie talentových prijímacích pohovorov
  • Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

  Manipulačný poplatok za prijímacie pohovory je 10 €. Výsledok prijímacích pohovorov bude zverejnený do 3 dní na výveske školy a na webovom sídle školy www.filmovaskola.sk alebo www.filmovaskola.edupage.org

   

  Prerokované PR školy a schválené

  28. januára 2020 v Košiciach                                                                  PhDr. Jarmila Uhríková    

  Platné od 1.2.2020                                                                                         riaditeľka školy

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Prečo je dobré študovať po maturite na Filmovej škole?

  • je lacné (10 Eur mesačne) a zaujímavé
  • Filmová škola má špičkové materiálno-technické vybavenie
  • lepšie vás pripraví na VŠ umeleckého zamerania, prípadne do praxe
  • na Slovensku štát garantuje bezplatne iba jedno vysokoškolské štúdium, ak prekročíte dĺžku štúdia za každý rok musíte platiť!!!
  • zostanú vám všetky študentské výhody
  • nemusíte chodiť na úrady práce
  • rodičom bude prináležať daňový bonus a do 26 rokov vášho veku aj prídavky na dieťa

  Po absolvovaní VOŠ je možnosť získať titul Bc za 1 rok v ČR.