Audiovizuálna gram. a mediálna komunikácia

Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

 

Celkový cieľ projektu - Audiovizuálna gramotnosť a mediálna komunikácia
Hlavým cieľom predkladaného projektu je príprava a overovanie základných pedagogických dokumetov pre nový študijný odbor s názvom Masmediálne lýceum v nadväznosti na experimentálne overovaný odbor 82946 – Obrazová a zvuková tvorba so zameraniami 01/ kamera,zvuk,strih 02/umelecká produkcia 03/ virtuálna grafika a to na Súkromnej strednej umeleckej škole, Palackého 14, 040 01 Košice. Súčasťou projektu je aj príprava odborných študijných textov a interaktívnych výukových DVD pre predmety: audiovizuálna technika, ateliér audiovizuálnej tvorby a techniky, obrazová tvorba a zvuková tvorba. Novopripravovaný študijný odbor masmediálne lýceum obsiahne slovesnú zložku audiovizuálnych diel, ale zahrnie i printové médiá. Súkromná stredná umelecká škola tak po ukončení experimentálneho overovania oboch študijných odborov zavŕši cieľ, na základe ktorého bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a to ponúkať komplexú výchovu a vzdelávanie v oblasti audiovízie. Pomôže takto i napĺňať globálny cieľ sektorového operačného programu ľudské zdroje deklaruje „rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile“ s čím súvisí i podpora reformy regionálneho školstva. S uvedeným úzko korešponduje projekt vzniku školy, ktorá je zameraná na filmovú, televíznu, rozhlasovú tvorbu a techniku a nadväzuje na tradičnú filmovú školu, ktorá pôsobila v čimeliciach ešte počas federácie. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky škola, ktorá by pripravovala do praxe stredoškolsky vzdelaných pracovníkov v oblasti audiovízie vlastne prestala existovať a tento nepriaznivý stav sa prejavuje v audiovizuálnom prostredí až dodnes. A to najmä v nedostatku kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sily, ktorá v médiách absentuje najmä na pozíciách stredoškolsky vzdelaných pracovníkov. Naliehavú potrebu výchovy a vzdelávania v tejto sfére sa snaží zabezpečovať Súkromná stredná umelecká škola v súlade s projektom, ktorý bol predložený MŠ SR pri žiadosti o zaradenie tejto školy do siete škôl a školských zariadení. Nevyhnutným krokom pre naplnenie stanoveného cieľa bolo pripraviť základné pedagogické dokumenty nového študijného odboru, ktorý by čo najkomplexnejšie pokrýval potreby súčasného audiovizuálneho prostredia. Snaženie tímu odborníkov sa podarilo naplniť schválením projektu experimentálneho overovania predkladaných základných pedagogických osnov na MŠ SR a so začatím tohoto pokusného overovania študijného odboru 82946 – Obrazová a zvuková tvorba so zameraniami 01/ kamera, zvuk, strih 02/ umelecká produkcia 03/ virtuálna grafika v školskom roku 2005/2006. Súčasťou školy je aj súkromné stredisko odbornej praxe, v ktorom si budú žiaci overovať získané teoretické vedomosti priamo v tvorivom procese. Tvorba nových základných pedagogických dokumentov, ako aj odborných textov a interaktívnych DVD, bude prínosom pre vzdelávanie kvalifikovaných a flexibilných audiovizuálnych odborníkov. Navyše overovanie získaných odborných vedomostí v praxi bude zárukou vhodného a bezproblémového zaradenia sa absolventov priamo do mediálnej sféry.