Objektívom kamery

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
/ v rámci výzvy Digitálni Štúrovci /

 

 

logo
 

 

O projekte
Na Slovensku žije podľa všetkých skromných odhadov asi 200 tisíc „ iných“ ľudí. Ľudí, z ktorých mnohí - napriek všetkých problémom - majú snahu začleniť sa do spoločnosti, ale tá ich častokrát nevníma, odmieta alebo ich trápenia marginalizuje. Sú to slovenskí Rómovia. Takmer 55 percent z nich pritom žije na východnom Slovensku. Ich obraz pre majoritu denne farbisto vykresľujú slovenské médiá, podľa ktorých sú všetci Rómovia neprispôsobiví, zlodeji, príživníci. Pritom medzi nimi existujú desiatky ba stovky umelcov, odborníkov vo svojich profesiách, mladých ľudí, ktorí by radi študovali. Ale slovenská spoločnosť nie je ešte stále pripravená nažívať s inými kultúrami. Predovšetkým nie s rómskou.

 

Meniť tieto predsudky, meniť mediálny obraz Róma a ukázať spôsoby, ako ďalej v spolunažívaní Rómov s majoritou či naopak je cieľom Rómskej tlačovej agentúry, ktorá začiatkom februára 2002 vznikla v Košiciach. Jednou z príčin súčasného stavu je neznalosť rómskej problematiky, rómskej kultúry v radoch majority. Inakosť, ktorá vzbudzuje strach podporovaný postojmi médií. To sú fakty, ktoré nesmerujú k zlepšeniu spolunažívania oboch komunít. Bohužiaľ tendencia k bulvarizácii médií, ktorá je, zdá sa, nevyliečiteľnou chorobou slovenskej mediálnej scény, nedáva predpoklady na zlepšenie situácie. Preto vznikol tím rómskych novinárov, ktorí z pohľadu rómskej komunity a s prehľadom v problematike poskytujú informácie o skutočných, nie bulvárnych a bulvarizovaných problémoch. Takto sa snažia postupne prispievať k zlepšovaniu informovanosti a súčasne aj k vytváraniu multietnickej spoločnosti na Slovensku.

 

Ciele Projektu
Cieľom projektu je prostredníctvom kurzu televíznej žurnalistiky preškoliť členov tímu Rómskej tlačovej agentúry/ 6 členov/, ale aj ich prispievateľov z iných regiónov Slovenska / 4 prispievateľov/ v oblasti videotvorby, tak, aby dokázali sami tvoriť obrazové reportáže a publicistické príspevky a vytvoriť z nich koncipovaný program – rómsky magazín.

 

Projekt pomôže zabezpečiť:

  • podporu rozvoja demokratickej občianskej spoločnosti a to informovaním majority o živote Rómov s ohľadom na tradíciu, súčasné potreby a problémy tejto komunity a tým vytváranie podmienok na plnohodnotný rozvoj menšiny
  • rešpektovanie práv rómskej komunity a to predovšetkým dodržiavanie ľudských práv Rómov
  • vzdelávanie rómskych novinárov a tým motiváciu mladých ľudí v komunite k štúdiu prostredníctvom vytvárania vzorov
  • podporu celkovej integrácie rómskej menšiny
  • vytváranie nových zručností a tým rozširovanie a udržanie si pracovných pozícií

 

časový harmonogram
Kurz videotvorby „ Objektívom kamery“ je rozplánovaný do štyroch etáp a zahŕňa i moderné e -learningové vzdelávanie.

 

I. etapa - Úvodné stretnutie sa uskutočnilo v apríli v multimediálnej učebni Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej v Košiciach. Gestor kurzu a hlavný školiteľ PhDr. Pavol Štec, dlhoročný televízny publicista a moderátor s mnohoročnými praktickými skúsenosťami zo Slovenskej televízie a regionálnej televízie TV NAŠA, predstavil projekt, jeho jednotlivé etapy, priebeh, trvanie a plánované výstupy. Uskutočnil sa i závazný zápis do kurzu a výmena vzájomných kontaktov.

 

pavol_stec
Skúsený publicista Pavol Štec

skupinka
Skupina mladých rómskych publicistov na úvodnom stretnutí

 

II. etapa - máj až jún sa formou e -learningového vzdelávania / týždenné úlohy/ frekventanti zoznámili s teoretickými vedomosťami nevyhnutnými pre tvorbu v audiovizuálnych médiách. Záverečným testom potvrdili zvládnutie základov televíznej žurnalistiky. Súčasťou záverečnej teoretickej časti bola aj tvorba vlastného scenára reportáže pre rómsky magazín. Prezentácia hlavných tém kurzu televíznej žurnalistiky

 

III. etapa - júl - formou týždňového sústredenia v rozsahu 60 vyučovacích hodín – získané teoretické znalosti premietli frekventanti do praxe. Pod vedením hlavného gestora, ale aj kameramana, zvukového majstra a strihača natočili, zostrihali a ozvučili reportáže podľa scenárov, ktoré vytvorili v 2.etape. V závere sústredenia vyhodnotili vytvorené videopríspevky a každý frekventant dostal domáce zadanie.

 

walter_ukrik
Do tajov réžie a zvuku prenikli frekventanti pod vedením
Mgr. Waltera Uhríka, režiséra rómskych magazínov

 

pohlad
Pohľad na svet objektívom kamery má zvláštne čaro