Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca filmovej školy

Střední škola reklamní tvorby Michael

Střední škola reklamní tvorby Michael vznikla v roku 1994, nachádza sa v pokojnom prostredí Prahy. Škola Michael je jediná stredná škola v Českej republike poskytujúca komplexné vzdelanie v oblasti reklamy. Jej cieľom je neustále zvyšovanie úrovne výučby tak, aby umožnila absolventom obstáť v konkurenčnom prostredí. Škola podporuje a rozvíja prirodzený talent každého žiaka a ponúka rozšírenú výučbu anglického jazyka vo všetkých študijných odboroch. Aktívne sa zapája formou odborných stáží a mobilít do vzdelávacích programov EÚ (Leonardo da Vinci, Socrates, Comenius) a do grantov Finančných mechanizmov EHP a Nórska. Výučba prebieha v štúdiách, odborných učebniach s modernou technikou, aj profesionálnych filmových a fotografických ateliéroch. Vedú ju kvalifikovaní pedagógovia a odborníci z praxe. K výučbe, ale aj pre odpočinok, škola využíva rozľahlú záhradu. Škola Michael ponúka štyri učebné odbory – grafický dizajn, výtvarná fotografia, filmová tvorba a manažment. Od poznávania jednotlivých reklamných prostriedkov a médií (vrátane porovnávania ich silných stránok aj nevýhod) či psychologických zákonitostí ľudského vnímania sa žiaci dostávajú až k realizácii štruktúrovaných návrhov kampaní. Cielene volené príklady z reklamnej praxe zahŕňajú maximum výrobkov, služieb, taktík a stratégií úspešných foriem reklamnej komunikácie, aby tak žiaci mohli porovnať vlastné riešenie s každodennou realitou. Základným kameňom výučby je snaha budúcim profesionálom zrozumiteľne objasniť a zdôvodniť, prečo kvalitné kampane a reklamné prístupy skutočne úspešne fungujú, a to najmä prostredníctvom odbornej praxe. Žiaci sa venujú aj tvorbe pre konkrétne, najmä verejne prospešné účely (napríklad úspešná spolupráca s rešpektovanou nadáciou Centrum paraple).

 http://www.skolamichael.cz/

Soukromá vyšší odborná škola filmová

Soukromá vyšší odborná škola filmová v Písku má dlhoročnú tradíciu vzdelávania vo filmových profesiách a jej absolventi sa výborne uplatňujú v praxi. Výučba sa uskutočňuje pod vedením skúsených filmových a televíznych tvorcov, medzi ktorými je celý rad laureátov významných zahraničných aj domácich festivalov. Počas rokov existencie školy získali filmy žiakov množstvo cien na renomovaných filmových festivaloch doma, ale najmä v zahraničí. Žiaci pri nakrúcaní pracujú s najmodernejšími technológiami, no popri nich si môžu vyskúšať aj nakrúcanie s klasickou filmovou technológiou 35-milimetrového filmu. Stredoškolskí žiaci pomaturitného štúdia spolupracujú aj na bakalárskych projektoch poslucháčov Filmovej akadémie Miroslava Ondříčka v Písku. Prax žiakov sa uskutočňuje v profesionálnych podmienkach – ateliéroch a postprodukčných pracoviskách školy, kde vznikajú aj absolventské filmy žiakov. Práve v nich sa prezentuje tvorivosť, fantázia a profesijná zručnosť žiakov. Škola sa aktívne zapája do najrôznejších projektov, mimoriadne úspešný bol projekt realizovaný a podporený s pomocou Európskeho sociálneho fondu „Videotréning v profesijnom vzdelávaní”. Mimoriadnu tvorivú atmosféru umeleckej filmovej školy podčiarkuje aj unikátna atmosféra krásneho historického mesta, ktoré leží v centre Európy, necelých sto kilometrov južne od hlavného mesta, Prahy. Špecifikom tejto školy je, že sa tu pracuje s filmovou surovinou, čo je v našich podmienkach už veľkou vzácnosťou. Žiaci tak majú možnosť naučiť sa nielen tzv. "nabíjať" film do kamier, ale aj nakrúcať na špecifický materiál a priamo v praxi vidieť, ako sa filmová surovina vyvoláva.

http://www.filmovka.cz/

Schola Europa Akadémia

Schola Europa Akadémia, založená v roku 1995, ponúka vyššie odborné vzdelanie v oblasti médií, práva, komunikačných technológií a verejnej správy. Všetky študijné plány spĺňajú národné i medzinárodné štandardy vyššieho odborného vzdelávania a blížia sa západnému modelu, ktorý sa v strednej Európe etabloval pomerne nedávno. Akreditované mediálne kurzy sa zameriavajú najmä na výučbu budúcich audiovizuálnych pracovníkov. Ich frekventanti ovládajú všetky znalosti potrebné pri práci v elektronických i printových médiách, multimediálnych štúdiách a grafických štúdiách. Schola Europa Akadémia má navyše vlastný časopis a školské rádio „SOS Rádió - Sound of Schola“. Slúži tiež ako výcvikové pracovisko pre viaceré maďarské univerzity a pravidelne sa zúčastňuje projektov Leonardo da Vinci s belgickými, nemeckými, írskymi či fínskymi partnermi. Školské rozhlasové štúdio je vybavené najmodernejšou audiotechnikou a žiaci pod vedením profesionálov z praxe (rádií) pripravujú vlastné rozhlasové reportáže, ktoré skladajú do blokov a vysielajú ako rozhlasové relácie. Okrem tvorivej žurnalistickej práce, pri ktorej si musia pripraviť námet i celkovú koncepciu reportáže, sa tak venujú i zvukovej dramaturgii pri výbere hudby. Tieto rozhlasové relácie sú určené jednak žiakom školy, ale aj širokej verejnosti, pretože sa šíria prostredníctvom internetového vysielania na stránke www.sosradio.hu. Mimoriadne prínosné je aj to, že témy týchto relácií sú vyberané tak, aby podporovali multikultúrnu spoluprácu a mnohé z nich sú vysielané dvojjazyčne (v maďarčine a angličtine). Odborná prax v tejto škole je tak predovšetkým zameraná na prácu so zvukovými zariadeniami, mixážnymi pultmi, zvukovou réžiou, prácou s respondentom, výberom hudby a zvukovým strihom.

http://www.esa.hu/

Bournville College

Bournville College bola založená v roku 1913 v Birminghame, druhom najväčšom meste v Británii s mimoriadne pestrou históriou. Areál školy sa nachádza v príjemnej mestskej časti na juh od centra. Bournville College už 40 rokov vzdeláva žiakov zo zahraničia a doteraz jej kurzy navštevovali účastníci z viac než 100 krajín. Ako štátna škola ponúka svojim žiakom výborné zázemie, profesionálny pedagogický tím a kvalitné vybavenie. Zameranie kurzov je rôznorodé, v poslednom čase sa ale Bournville College začala intenzívne orientovať na film, audiovíziu a mediálnu komunikáciu. Má výborné kontakty s odbornými pracoviskami v Birminghame a v spolupráci s nimi tak poskytuje prax na vysokej úrovni. Okrem iných aktivít sa škole podarilo vybudovať hustú sieť mobilitných partnerov pre medzinárodných žiakov s ubytovaním priamo v rodinách. Bournville College úzko spolupracuje s jednou z najrenomovanejších svetových televízií, BBC, kde si žiaci v rámci praxe môžu vyskúšať prácu v spravodajskom televíznom štúdiu pri vysielaní naživo, ako aj tvorbu krátkej rozhlasovej hry s použitím rôznych zvukových efektov nahratých priamo v ruchovom štúdiu. Odborná prax žiakov navyše poskytuje okrem získavania mediálnych skúseností aj dôležitý rozmer v oblasti multikultúrnych prienikov dvoch rozdielnych civilizácií (európskej a indickej), pretože žiaci budú priamo pracovať v dvoch miestnych ázijských televíziách s celosvetovým satelitným vysielacím pokrytím, Sikh Channel (www.sikhchannel.tv) a Brit Asia TV (www.britasia.tv). Úzky kontakt s príslušníkmi sikhskej kultúrnej obce pomôže žiakom pochopiť medzinárodnosť filmového jazyka, dôležitosť ochrany ľudských práv a odbúrania akýchkoľvek xenofóbnych predsudkov.

http://www.bournville.ac.uk/

Agentúra Incoma

Agentúra Incoma sa nachádza v historickom andalúzskom meste Sevilla v južnom Španielsku a venuje sa tvorbe a manažmentu európskych projektov, a to najmä v oblasti odborného vzdelávania a mobilít, vrátane podprogramov Leonardo da Vinci, Socrates, Erasmus Mundus či Tempus. Okrem toho Incoma pôsobí ako hostiteľská organizácia pre zahraničných partnerov, ktorí disponujú podporou z týchto podprogramov. Zabezpečuje pobyty podľa špecifických potrieb účastníkov, od jazykovej a kultúrnej prípravy až po umiestnenie na pracovisku a ubytovanie, pričom využíva širokú sieť medzinárodných a lokálnych partnerských inštitúcií, medzi ktorými sú verejné i súkromné podniky, univerzity, obchodné komory a neziskové organizácie. Incoma sa doteraz zúčastnila viac než 45 mobilitných projektov v rámci podprogramu Leonardo da Vinci. Počas svojho pôsobenia si agentúra Incoma vybudovala nadštandardné kontakty s lokálnymi médiam, televíznymi a filmovými štúdiami a dokáže tak pre žiakov audiovizuálnych odborov zabezpečiť odbornú prax i monitoring na vysokej úrovni. V Seville pôsobí regionálna televízia Pasión en Sevilla (www.pasionensevilla.tv), ktorá prináša aktuálne informácie z každodenného diania danej oblasti. Možnosti odbornej praxe v oblasti audiovízie sú tu veľmi pestré, pretože okrem tradičných spravodajských žánrov si žiaci budú môcť odskúšať predovšetkým prácu v exteriéroch. Množstvo historických pamiatok, architektonických skvostov a malebných scenérií umožní účastníkom na odbornej praxi vytvoriť jednak krátke dokumentárne filmy so zameraním na históriu, architektúru i environmentálnu problematiku, a tiež umelecké fotografie mapujúce každodenný život v meste, kde každučký kút môže byť inšpiráciou pre umeleckú tvorbu.

www.incoma.net

Tellus Greece

Tellus Greece je pobočkou medzinárodnej siete Tellus Group, ktorá bola založená v roku 1995. Jej súčasťou je aj jazyková škola, nesúca prestížny certifikát British Council. Okrem jazykovej prípravy však zabezpečuje aj odbornú prax v rôznych odvetviach gréckeho hospodárstva a má úzke kontakty s miestnymi i celonárodnými médiami. Tellus Greece je partnerom s vysokým kreditom, keďže úspešne a dlhodobo spolupracuje na takých významných projektoch v rámci Programu celoživotného vzdelávania, akými sú Leonardo da Vinci (mobility, partnerstvá aj transfer inovácií), Grundtvig, Comenius či Erasmus. K významným partnerom Tellus Greece patria regionálna televízna a rozhlasová stanica Skai TV & Radio (www.skai.gr) a filmové štúdiá Cine Paradeisos Korydallos (http://cine-paradisos.blogspot.com). Odborná prax žiakov tak môže nadobudnúť nový rozmer, pretože možnosť zúčastniť sa výroby hraných filmových diel so sebou prináša získanie odborných poznatkov z oblasti skriptu, asistentských pozícií, kamery, zvuku či strihu a nadobudnutie zručností v oblasti výpravy (rekvizity, masky), ako aj vlastnej tvorby, a to nakrúcaním filmu o filme („making of“), teda vytvorením filmu o tom, ako sa nakrúca filmové dielo.  

www.tellusgreece.com

Akadémia Outokumpu - Fínsko

Akadémia Outokumpu je treťou najväčšou školou, ktorá patrí Samosprávnej asociácii vzdelávania a výcviku v Severnej Karélii. Navštevuje ju približne 650 študentov z celého Fínska. Učitelia a žiaci však prichádzajú i zo zahraničia. Akadémia Outokumpu v Severnej Karélii ponúka vyššie odborné vzdelanie študentom starším ako 16 rokov a má niekoľko ojedinelých študijných programov, akým je Dizajn hier, Tanec ei Odborná kvalifikácia v audiovizuálnej komunikácii (v angličtine). Práve táto oblasť vzdelávania je styčnou plochou pre SSUŠ filmovú a metodika výučby i praktické skúsenosti s audiovizuálnou tvorbou budú hlavnými prínosmi pre slovenských študentov i pedagógov.

Outokumpu je staré banské mesto. Zrodila sa tu svetoznáma firma s rovnomenným názvom. V súčasnosti je Outokumpu navštevované centrum vzdelávania a cestovného ruchu. Samosprávna asociácia tento rok zorganizovala podujatie Fínsky talent (FinnSkills) a oddelenie audiovizuálnej komunikácie Akadémie Outokumpu usporiadalo veľtrh televíznej tvorby a videotvorby, ktorý sa konal po prvý raz za posledné tri roky.

www.pkky.fi/aiko