Školné a financovanie školy

Financovanie filmovej školy je zložené z týchto základných zdrojov

Štvorročné štúdium:

  • štátna dotácia na žiaka
  • ročný príspevok na základe zmluvy oštúdiu a zápisné na celé štúdium vo výške 235 EUR
  • sponzorské príspevky
  • vlastné tvorivé aktivity školy /audiovizuálna činnosť/
  • tvorba projektov
  • príspevky z občianskeho združenia Filmová škola

Príspevky rodičov pozostávajú z platenia jednorazového zápisného, ktorého výšku určuje škola. Ide o jednorazový príspevok na celú dobu štúdia dieťaťa. Slúži na financovanie nákupu základných učebných pomôcok, školského nábytku a zabezpečenie služieb, ktoré sú spojené s otváraním nových tried.

 
Zápisné je 235 EUR splatné pri zápise na štúdium.

 

Hlavnou časťou príspevku rodičov je každoročné platenie príspevku na štúdium, ktorého výška je na základe Zmluvy o štúdiu. Príspevok je možné uhrádzať jednorazovo, alebo vo forme polročných, štvrťročných, ale aj mesačných splátok. V prípade, ak študent zanechá štúdium, zaplatené zápisné alebo príspevkové sa nevracia.

 

Štátna dotácia je poskytovaná našej škole prostredníctvom Krajského školského úradu v Košiciach na základe finančného normatívu na jedného žiaka, ktorého výšku určuje MŠ SR. Sponzorské príspevky sú doplnkovým zdrojom príjmov a slúžia hlavne na zabezpečovanie nadštandardu pre žiakov - napr. nákup audiovizuálnej, výpočtovej techniky, učebných pomôcok, vybavenia ateliérov, odborných časopisov a pod.

 

Vyššie odborné štúdium ukončené titulom Dis. - diplomovaný špecialista: na základe zmluvy o štúdiu