Prijímačky na denné stredoškolské štúdium

Prijímačky na filmovej - denné stredoškolské štvorročné štúdium

Výsledky PP pre štvorročné študijné odbory šk. rok 2020/2021

Vysledky_PP_2020_4-rocne_st._s_kodmi.pdf

NOVÝ oznam k talentovým prijímacím pohovorom 6.5.2020!

Riaditeľka SŠUP zverejnila "Upravené kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia s maturitou pre školský rok 2020/2021

v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020"

 

Upravene_kriteria_prijimacky_4_rocne_studium_20_21__6.5..pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

OZNAM z 26.3.2020

Riaditeľka SŠUP filmová v súlade s ROZHODNUTÍM Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. 3. 2020“

prekladá talentové prijímacie pohovory.

Podľa rozhodnutia sa majú talentové prijímacie pohovory uskutočniť počas jedného kalendárneho týždňa, a to

najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania.

O presnom termíne Vás budeme včas informovať.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEPLATNÉ z 28. januára 2020

Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

(denné stredoškolské 4 - ročné štúdium s maturitou)

 

Riaditeľka školy v zmysle §65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a §10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov určuje termín, formu, rozsah, kritériá a ostatné podmienky prijatia uchádzačov do 1. ročníka denného 4-ročného štúdia v skupine odborov, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

 

Termín konania:

17. marca – 19. marca 2020 (utorok, streda, štvrtok)

Schválený počet tried a prijímaných žiakov - 1 trieda, 28 žiakov v zložení príbuzných odborov:

8606 M fotografický dizajn

8630 M animovaná tvorba

8633 M reklamná tvorba

8635 M masmediálna tvorba (5 žiakov)

8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih (16 žiakov)

8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika (7 žiakov)

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:

Študijné odbory

 • 8606 M fotografický dizajn
 • 8630 M animovaná tvorba
 • 8633 M reklamná tvorba
 • 8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih
 • 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
 1. Individuálny ústny pohovor – jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom pre rozhovor sú dve ukážky z filmových diel v trvaní do 20 minút, ktoré si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy. Po písomnej príprave, na základe stanovených otázok, uchádzači obhája svoje stanoviská a názory. V tejto časti dostanú adepti priestor aj na prezentáciu domácich prác.
 2. Vedomostný písomný test – je zameraný na slovenský jazyk a literatúru, umenie a kinematografiu – v rozsahu učiva ZŠ. 
 3. Domáce práce – kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce – v ľubovoľnom rozsahu aj v elektronickej podobe.
 4. Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.
 5. Psychologický test.

Študijný odbor

 • 8635 M masmediálna tvorba
 1. Individuálny ústny pohovor - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom pre rozhovor je jedna ukážka z filmových diel v trvaní do 10 minút, ktorú si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy. Po písomnej príprave, na základe stanovených otázok, uchádzači obhája svoje stanoviská a názory. V tejto časti dostanú adepti priestor aj na prezentáciu domácich prác.
 2. Vedomostný písomný test – je zameraný na slovenský jazyk a literatúru – v rozsahu učiva ZŠ.
 3. Domáce práce – literárne práce, slohové práce, poézia, próza, publikačná činnosť (školský časopis a pod.) – v ľubovoľnom rozsahu – aj v elektronickej podobe. Prípadné záznamy z rozhlasových alebo televíznych relácií, ktoré uchádzač vytvoril alebo na ich príprave participoval.
 4. Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.
 5. Psychologický test

Hodnotenie:

Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 90, a to za:

A. Individuálny ústny pohovor - max. 40 bodov

B. Vedomostný písomný test - max. 20 bodov

C. Domáce práce a autoportrét - max. 30 bodov

Žiaci s prospechovým priemerom do 1,5 (polročné vysvedčenie) test nemusia absolvovať a body im budú pripísané automaticky. Uchádzač vyhovie prijímacím pohovorom, ak získa minimálne 30 bodov.

Kritériá prijatia:

 • Úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov
 • Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

 

Kód školy na prihlášku: 682801

 

Manipulačný poplatok za prijímacie pohovory je 35€. Výsledky prijímacích pohovorov budú zverejnené do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na výveske v budove školy a na webovom sídle školy www.filmovaskola.sk alebo www.filmovaskola.edupage.org

V prípade nenaplnenia počtu miest riaditeľka školy rozhodne o podmienkach 2. kola prijímacích skúšok. Zároveň, ak sa v niektorom študijnom odbore nenaplní minimálny počet 5 žiakov, môže riaditeľka školy rozhodnúť o tom, že sa v školskom roku 2020/2021 daný študijný odbor v 1. ročníku neotvorí. Uchádzačom bude ponúknutý iný študijný odbor, v ktorom budú voľné miesta.

 

 

Prerokované PR školy a schválené

28. januára 2020 v Košiciach                                                                  PhDr. Jarmila Uhríková    

Platné od 1.2.2020                                                                                         riaditeľka školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďalšie dôležité informácie:

Do 20. februára 2020:

 • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania).

Do 28. februára 2020:

 • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
 • uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).
 • Prihlaska_na_studium_na_SS_s_pokynmi.pdf

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí – SŠ zverejní na internete, oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, doručí osobne/poštou

Zápisný lístok – výchovný poradca na ZŠ vystaví žiakovi zápisný lístok na základe písomného rozhodnutia o jeho prijatí na SŠ, zápisný lístok odovzdá zákonný zástupca na strednú školu, kde je žiak prijatý.

Žiak kvarty alebo kvinty osemročného gymnázia môže na iný študijný odbor, inú strednú školu, resp. na bilingválne gymnázium iba prestúpiť (nakoľko už je žiakom strednej školy). Nepodáva teda prihlášku na štúdium na strednej škole, ale podáva žiadosť o prestup. Podľa §35 ods.1) a 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prestup povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu. Podmienkou prestupu žiaka je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky formou prijímacej talentovej skúšky.