Prijímačky na denné stredoškolské štúdium

Prijímačky na filmovej - denné stredoškolské štvorročné štúdium

Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

(denné stredoškolské 4 - ročné štúdium s maturitou)

 

Riaditeľka školy v zmysle §65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, §10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pod č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021 aj v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2 určuje termín, formu, rozsah, kritériá a ostatné podmienky prijatia uchádzačov do 1. ročníka denného 4-ročného štúdia v skupine odborov, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

 

Termín konania:

5. mája – 7. mája 2021 (streda, štvrtok, piatok)

Schválený počet tried a prijímaných žiakov - 1 trieda, 26 žiakov v zložení príbuzných odborov:

8606 M fotografický dizajn

8630 M animovaná tvorba

8633 M reklamná tvorba

8635 M masmediálna tvorba (5 žiakov)

8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih (14 žiakov)

8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika (7 žiakov)

 

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:

Študijné odbory

 • 8606 M fotografický dizajn
 • 8630 M animovaná tvorba
 • 8633 M reklamná tvorba
 • 8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih
 • 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
 1. Individuálny ústny pohovor - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor (forma: prezenčná alebo dištančná, v závislosti od epidemiologickej situácie COVID-19).
 2. Domáce práce (v rozsahu 10 až 20 prác) - kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce - zaslané v elektronickej podobe.
 3. Povinná práca - autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého - zaslané v elektronickej podobe.
 4. Psychologický test.

 

Študijný odbor

 • 8635 M masmediálna tvorba
 1. Individuálny ústny pohovor - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor (forma: prezenčná alebo dištančná, v závislosti od epidemiologickej situácie COVID-19).
 2. Domáce práce (v rozsahu 10 až 20 prác) - literárne práce, slohové práce, poézia, próza, publikačná činnosť (školský časopis a pod.), prípadné záznamy z rozhlasových alebo televíznych relácií, ktoré uchádzač vytvoril alebo na ich príprave participoval - zaslané v elektronickej podobe.
 3. Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého - zaslané v elektronickej podobe.
 4. Psychologický test

 

Uchádzač svoje domáce práce a autoportrét (v zmysle bodov B a C) zašle elektronicky – vložením na portálhttps://www.myairbridge.com/cs/#!/v termíne do 30.4.2021.Platí pre všetky študijné odbory.

 

Hodnotenie:

Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 120, a to za:

1. (A) Individuálny ústny pohovor - max. 40 bodov

2. (B) Domáce práce - max. 40 bodov

3. (C) Autoportrét - max. 20 bodov

4. Prospechové body (prospech s priemerom do 1,5) - 10 bodov

5. Umiestnenie v umelecky zameraných súťažiach (1. až 3. miesto) - 10 bodov

 

Uchádzač vyhovie prijímacím pohovorom, ak získa minimálne 50 bodov.

Kritériá prijatia:

 • Úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov
 • Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

 

Kód školy na prihlášku: 682502

 

Manipulačný poplatok za prijímacie pohovory je 35€. Výsledky prijímacích pohovorov budú zverejnené do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na výveske v budove školy a na webovom sídle školy www.filmovaskola.sk alebo www.filmovaskola.edupage.org

V prípade nenaplnenia počtu miest riaditeľka školy rozhodne o podmienkach 2. kola prijímacích skúšok. Zároveň, ak sa v niektorom študijnom odbore nenaplní minimálny počet 5 žiakov, môže riaditeľka školy rozhodnúť o tom, že sa v školskom roku 2021/2022 daný študijný odbor v 1. ročníku neotvorí. Uchádzačom bude ponúknutý iný študijný odbor, v ktorom budú voľné miesta.

Prerokované PR školy a schválené

26. januára 2021 v Košiciach                                                                  PhDr. Jarmila Uhríková    

Platné od 1.2.2021                                                                                         riaditeľka školy

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie k podávaniu prihlášok - aktualizované 26.1.2021

Termíny a podmienky určené Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pod č. 2021/10124:1-A1810 zo dňa 26.1.2021 aj v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2 (https://www.minedu.sk/data/att/18516.pdf).

Do 8. apríla 2021 zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak podáva prihlášku na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

Do 16. apríla 2021riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu.

Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku tiež do 16. apríla 2021 priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).
 

 

 Prestup žiaka z inej strednej školy

Žiak inej strednej školy alebo žiak osemročného gymnázia (žiak kvinty, nakoľko už je žiakom strednej školy) môže na inú strednú školu iba prestúpiť na základe podanej  „Žiadosti o prestup“ v termíne do 30.4.2021. 

Podľa §35 ods.1) a 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), prestup povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti. Podmienkou prestupu žiaka je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky podľa interných predpisov SŠUPF formou overenia talentu.