Prijímačky na denné stredoškolské štúdium

Prijímačky na filmovej - denné stredoškolské štvorročné štúdium

Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov do 1. roč. pre školský rok 2019/2020

(denné stredoškolské 4 - ročné štúdium s maturitou)

 

 

UPOZORŇUJEME uchádzačov a výchovných poradcov, že poradie z Proforientu (SVŠ Michalovce) sa na Filmovú školu nevzťahuje!  Toto poradie sa uvádza na základe prospechu a nie talentu.

 

 

Riaditeľka školy v zmysle §65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a §10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov určuje tieto kritériá a podmienky prijatia žiakov do 1. ročníka denného 4-ročného štúdia v skupine odborov, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

 Termín konania:

15. apríla – 17. apríla 2019 (pondelok, utorok, streda)

Celkový plánovaný počet prijímaných žiakov je 31  (1 trieda) v zložení príbuzných odborov:

8259 M animovaná tvorba

8290 M masmediálna tvorba

8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih

8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika

8297 M fotografický dizajn

8283 M reklamná tvorba

Obsah a rozsah:

Študijné odbory

·         8259 M animovaná tvorba

·         8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih

·         8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika

·         8297 M fotografický dizajn

·         8283 M reklamná tvorba

A.    Individuálny ústny pohovor – jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom pre rozhovor sú dve ukážky z filmových diel v trvaní do 20 minút, ktoré si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy. Po písomnej príprave, na základe stanovených otázok, uchádzači obhája svoje stanoviská a názory. V tejto časti dostanú adepti priestor aj na prezentáciu domácich prác.

B.     Vedomostný písomný test – je zameraný na slovenský jazyk a literatúru, umenie a kinematografiu – v rozsahu učiva ZŠ. 

C.    Domáce práce – kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce – v ľubovoľnom rozsahu aj v elektronickej podobe.

D.    Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.

E.     Psychologický test.


Študijný odbor

·         8290 M masmediálna tvorba

A.    Individuálny ústny pohovor - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom pre rozhovor je jedna ukážka z filmových diel v trvaní do 10 minút, ktorú si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy. Po písomnej príprave, na základe stanovených otázok, uchádzači obhája svoje stanoviská a názory. V tejto časti dostanú adepti priestor aj na prezentáciu domácich prác.

B.     Vedomostný písomný test – je zameraný na slovenský jazyk a literatúru – v rozsahu učiva ZŠ.

C.    Domáce práce – literárne práce, slohové práce, poézia, próza, publikačná činnosť (školský časopis a pod.) – v ľubovoľnom rozsahu – aj v elektronickej podobe. Prípadné záznamy z rozhlasových alebo televíznych relácií, ktoré uchádzač vytvoril alebo na ich príprave participoval.

D.    Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.

E.     Psychologický test

Hodnotenie:

Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 90, a to za:

A. Individuálny ústny pohovor - max. 40 bodov

B. Vedomostný písomný test - max. 20 bodov

C. Domáce práce a autoportrét - max. 30 bodov

Žiaci s prospechovým priemerom do 1,5 (polročné vysvedčenie) test nemusia absolvovať a body im budú pripísané automaticky. Uchádzač vyhovie prijímacím pohovorom, ak získa minimálne 30 bodov.

Kritériá prijatia:

  • Úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov
  • Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

 

Kód školy na prihlášku: 682801

Manipulačný poplatok za prijímacie pohovory je 35€. Výsledok prijímacích pohovorov bude zverejnený do 3 dní na výveske školy a na vebovom sídle školy www.filmovaskola.sk alebo www.filmovaskola.edupage.sk

V prípade nenaplnenia počtu miest riaditeľka školy rozhodne o podmienkach 2. kola prijímacích skúšok.

 


Prerokované PR školy a schválené 24. januára 2019 v Košiciach                                                         

PhDr. Jarmila Uhríková   

riaditeľka školy