História

História školy a jej súčastnosť

Súkromná škola umeleckého priemyslu škola filmová bola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR rozhodnutím MŠ SR č. 8796/2003-09 zo dňa 21.1.2004.

Projekt vzniku školy, ktorá je zameraná na filmovú, televíznu, rozhlasovú tvorbu a techniku, nadväzuje na tradičnú filmovú školu, ktorá pôsobila v Čimeliciach ešte počas federácie. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky škola, ktorá by pripravovala do praxe stredoškolsky vzdelaných pracovníkov v oblasti audiovízie vlastne prestala existovať a tento nepriaznivý stav sa prejavuje v audiovizuálnom prostredí až dodnes. Naliehavú potrebu výchovy a vzdelávania v tejto sfére zabezpečuje Súkromná stredná umelecká škola filmová v súlade s projektom, ktorý bol predložený MŠ SR. Nevyhnutným krokom pre naplnenie stanoveného cieľa bolo pripraviť základné pedagogické dokumenty nových študijných odborov, ktorý by čo najkomplexnejšie pokrývali potreby súčasného audiovizuálneho prostredia.

Tímu profesionálov z oblasti audiovízie sa tak podarilo pripraviť jedinečné študijné odbory, ktoré  sa na škole vyučujú

  • Obrazová a zvuková tvorba so zameraniami: kamera, zvuk strih, virtuálna grafika, umelecká produkcia
  • Masmediálna tvorba

Škola ponúka aj štúdium vo odboroch:

  • Animovaná tvorba
  • Fotografický dizajn a videotvorba

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho programu je aj vlastná umelecko-tvorivá činnosť školy. V rámci nej sa pod vedením odborných pedagógov žiaci pripravujú na:

  • vlastnú umelecko - tvorivú činnosť
  • prax v médiách a umeleckých agentúrach
  • vybudovanie vlastnej internetovej televízie so študentským programom
  • organizovanie tvorivých dielní

V rámci celoživotného vzdelávania školu môžu navštevovať žiaci ZŠ a rôznych SŠ a pracovať v školskom stredisku záujmovej činnosti alebo v základnej umeleckej škole. Základná umelecká škola má oddelenie aj pre dospelých.

Pre maturantov je k dispozícii dvojročné pomaturitné štúdium:

  • Fotografický dizajn a videotvorba

Filmová škola je teda modernou školou s nadštandardným technickým vybavením. Ponúka prax aj v zahraničných filmových školách a televíznych štúdiách vo Veľkej Británii, Česku, Maďarsku, Grécku, Španielsku, Fínsku.

 Študujte na škole, ktorá Vás bude baviť!