Organizácia školského roka

2020/2021

Organizácia šk. roka 2020/2021

Vyučovanie:

Vyučovanie v 1. polroku začína 2. septembra 2020 (streda) a končí sa 29. januára 2021 (piatok).

Vyučovanie v 2. polroku ZMENA! 1. februára 2021 (pondelok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

 

Školské prázdniny:

 

Jesenné prázdninyZMENA!  30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020

 

Vianočné prázdniny sa začínajú ZMENA! 21. december 2020 – 8. január 2021.

 

Polročné prázdniny sa RUŠIA. Vyučovanie sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

 

Jarné prázdniny sú v čase 22. február – 26. február 2021. Vyučovanie sa začína 1. marec 2021 (pondelok). 

 

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 1. apríl – 6. apríl 2021 (utorok). Vyučovanie sa začína 7. apríl 2021 (streda). 

 

Letné prázdniny sa začínajú 1. júl – 31. august 2021. Vyučovanie sa začína 2. september 2021 (štvrtok).

 

Vydávanie výpisov/vysvedčení:

29.01.2021 – piatok - polročné (výpis známok)
30.06.2021 – streda – koncoročné vysvedčenia

 

Termíny zasadnutí združenia rodičov (triedne aktívy):

 

 

Maturitné skúšky:

 

·         16. marca 2021 (utorok) EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra

·         17. marca 2021 (streda)EČ a PFIČ anglický jazyk

·         od 17. mája 2021 do 4. júna 2021*ústna forma IČ MS (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, praktická časť odbornej zložky, teoretická časť odbornej zložky). *Presný termín určí OŠ OÚ Košice.

Náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 8. – 13. apríl 2021.

Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021.

Talentové skúšky (prijímacie konanie) pre denné 4-ročné štúdium:

 
Plánovaný lyžiarsky kurz: zrušený (pondelok - piatok)
 
Plánované riaditeľské voľná: 14.9.2020 (pondelok)
 
Termíny zasadnutí pedagogických rád:
28.08.2020 (piatok) úvodná PR
 
   24.11.2020 (utorok) hodnotiaca porada štvrťročná
   26.01.2021 (utorok) klasifikačná porada za I. polrok
    .04.2020 (utorok) hodnotiaca porada trištvrťročná
     .05.2021 (utorok) klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 4. ročníka a 2. ročníka pomat. štúdia
     .06.2021 (utorok) klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 1. až 3. ročníka a 1. ročníka pomat. štúdia
     .06.2021 (utorok) vyhodnocovacia pedag. rada
 
Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka
1. september 2020 -  Deň ústavy
15. september 2020 - Sedembolestná Panna Mária
1. november 2020 - Sviatok všetkých svätých
17. november 2020 - Deň boja za slobodu a demokraciu
1. január 2021 - Deň vzniku SR
6. január 2021 - Traja králi
1. máj 2021 - Sviatok práce
8. máj 2021 - Deň víťazstva nad fašizmom
 
Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania
Minister školstva, vedy, kultúry a športu SR môže prerušiť obdobie školského vyučovania v prípade nepredvídanej udalosti počas obdobia školského vyučovania (živelné pohromy, epidémia, pandémia). Ministerstvo školstva podáva informáciu o mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania v hromadných oznamovacích prostriedkoch.