INFORMÁCIA PRE MATURANTOV

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 22. marca 2021 stanovil administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky. Úplné znenie rozhodnutia, podrobnosti o termínoch a organizácii maturitnej skúšky nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf.
  • Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky končí 14. mája 2021.
  • Výsledné známky z administratívneho vykonania internej časti maturitnej skúšky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.
  • Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.
  • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021