Oznam o vydávaní polročných výpisov známok

 

 

 

Riaditeľstvo SSUŠF v Košiciach oznamuje študentom tried I.F, II.F, III.F a IV.F, že dňa 31.1.2013 (štvrtok) triedny učiteľ (resp. zastupujúci uč.) vydá na 6. vyučovacej hodine výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok šk. roka 2012/2013.

 

Vyučovanie v uvedený deň pre triedy I.F až IV.F končí 6. hodinou.

 

 

 

 

 

PhDr. Jarmila Uhríková