OZNÁMENIE O ZMENE NÁZVU ŠKOLY

 

Oznamujeme, že podľa § 161gc zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §21 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorých bola Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice, zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 mení názov na:

       Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice

 

Všetky ostatné náležitosti ako adresa školy, IČO, DIČ, študijné programy, fakturačné údaje, telefonické kontaktné čísla a mailové adresy ostávajú bezo zmien.

 

 

 

                                                                                      PhDr. Jarmila Uhríková, riaditeľka školy