Oznámenie - prieskum na IKT

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Oznámenie v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZVO“) - Výzva na predloženie cenovej ponuky

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice ako verejný obstarávateľ plánuje v zmysle ZVO vykonať prieskum trhu na realizáciu zákazky s názvom „Dodávka IKT a CD/DVD“ v rámci projektu s názvom Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy, Kód ITMS: 26110130495.

Jedná sa o zákazku na dodávku výpočtovej techniky, softwaru a CD/DVD pre projekt (vrátane dovozu, zaškolenia, záručného servisu a odovzdania technickej dokumentácie) na základe kúpnej zmluvy pre SSUŠF v predpokladanej hodnote 14 905,64 EUR s DPH. Výzva je zverejnená na http://filmovaskola.edupage.sk/zmluvy/?

V Košiciach,  08.11.2013