Oznámenie v zmysle § 9 ods. 9 ZVO - Výzva na predloženie cenovej ponuky - Občerstvenie

 

 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 

Oznámenie v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZVO“) - Výzva na predloženie cenovej ponuky

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice ako verejný obstarávateľ plánuje v zmysle ZVO vykonať prieskum trhu na realizáciu zákazky s názvom „Občerstvenie“ v rámci projektu s názvom Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy, Kód ITMS: 26110130495.

Jedná sa o zabezpečenie občerstvenia poskytnutého v rámci pracovných stretnutí riadiacich i odborných členov projektového tímu v období mesiacov apríl 2014 až október 2014. Rozsah dodávok: 7x, pričom 1 dodávka predstavuje občerstvenie pre cca 25 osôb v zložení bližšie špecifikovanom vo výzve, v predpokladanej hodnote 833,33 EUR bez DPH (1000 EUR s DPH). Zverejnenú výzvu nájdete na http://filmovaskola.edupage.sk/zmluvy/?

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v súlade s § 5 ods. 1 ZVO a to na základe celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného predmetu zákazky, v čase pred zverejnením oznámenia - odoslaním výzvy na predkladanie ponúk a postup zadávania zákazky bol zvolený podľa limitov uvedených v § 4 ZVO. Po zrealizovaní postupu zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO bude vystavená úspešnému uchádzačovi objednávka.

V Košiciach,  10.03.2014