Oznámenie - výzva na predloženie cenovej ponuky „Autori“

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Oznámenie v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZVO“) – výzva na predloženie cenovej ponuky „Autori“

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice ako verejný obstarávateľ plánuje v zmysle ZVO vykonať prieskum trhu na realizáciu zákazky s názvom „Autori“ v rámci projektu Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy, Kód ITMS: 26110130495.

Jedná sa o zabezpečenie odborných činností v rámci aktivity 1.6.Tvorba a implementácia odborných učebných textov praktických audiovizuálnych a mediálnych predmetov na základe zmluvy o vytvorení a používaní diela v zmysle autorského zákona pre projekt SSUŠF v predpokladanej celkovej hodnote 11 880 EUR (s DPH). Výzva je zverejnená na http://filmovaskola.edupage.sk/zmluvy/?

V Košiciach,  22.07.2013