Oznámenie - Výzva na predloženie cenovej ponuky - SM a ŠP

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Oznámenie v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZVO“) - Výzva na predloženie cenovej ponuky

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice ako verejný obstarávateľ plánuje v zmysle ZVO vykonať prieskum trhu na realizáciu zákazky s názvom „Dodávka spotrebného tovaru a školiacich potrieb“ v rámci projektu s názvom Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy, Kód ITMS: 26110130495.

Jedná sa o zákazku na zabezpečenie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu pre projekt, ako aj školiaceho materiálu a potrieb vrátane odbornej literatúry na podporu a doplnenie e-learningového vzdelávania pre frekventantov v rámci odborných aktivít projektu 2.1 a 2.2 (vrátane dovozu) a to na základe zmluvy, pre SSUŠF v predpokladanej hodnote 8 020,00 EUR s DPH. Zverejnenú výzvu nájdete na http://filmovaskola.edupage.sk/zmluvy/?

 

V Košiciach,  11.11.2013