Pomaturitné štúdium

Kritériá prijímacích pohovorov pre uchádzačov o pomaturitné 2 - ročné kvalifikačné štúdium s maturitou v školskom roku 2014/2015

 

Termíny konania:

1. kolo: 23. - 27. júna 2014

2. kolo: 25. - 28. augusta 2014

Termíny podávania prihlášok: do 31. mája, uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.

Obsah a rozsah – 8297 N fotografický dizajn - pomaturitné kvalifikačné štúdium
MŠ SR schválilo dňa 13.4.2006 pod číslom CP-2006-2489/5504-1:096, s platnosťou
od 1. septembra 2006 začínajúc prvým ročníkom:

A. Písomný rozbor prezentovaného videodiela filmu - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom zadania je ucelené videodielo v trvaní do 20 minút, ktoré si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy.

B. Domáce práce - kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce - v ľubovoľnom rozsahu aj v elektronickej podobe.

C. Kreatívny autoportrét a autocharakteristika - pozostáva z fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.

Hodnotenie:

Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 60, a to za:

A. Rozbor videodiela (filmu) -  max. 30 bodov

B. Domáce práce - max. 10 bodov

C. Kreatívny autoportrét a autocharakteristika - max. 20 bodov

Počet prijímaných žiakov je 60, tento počet je len orientačný. Prijímacia komisia ho môže meniť podľa výsledkov pohovorov a záujmu uchádzačov.

Kritériá prijatia:

·      Úspešné absolvovanie talentových prijímacích pohovorov

·      Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

Manipulačný poplatok za prijímacie pohovory je 10 €. Výsledok prijímacích pohovorov bude zverejnený do 3 dní na výveske školy a na internetovej adrese www.filmovaskola.sk alebo www.filmovaskola.edupage.sk

 

Kritéria boli prerokované a schválené pedaogickou radou školy 28.01.2014.