SÚŤAŽ o najlepšiu dochádzku

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice organizuje

súťaž o najlepšiu dochádzku žiakov

jednotlivých tried v 2. polroku školského roka 2012/2013.

 

 

Kategória A: trieda 

Kritériá hodnotenia triedy: trieda, ktorá bude mať najmenej vymeškaných hodín na žiaka získa zaujímavú cenu.

Cena pre triedu: filmové predstavenie a návšteva pizzerie s triednym učiteľom (skvelá porcia pizze)


Kategória B: žiak 

Kritériá hodnotenia žiaka: žiak s najmenším počtom vymeškaných ospravedlnených hodín získa veľmi zaujímavú cenu.

Cena pre žiaka: trojdňový pobyt pre dve osoby vo Vile Kalinčiak, Dolný Smokovec - Vysoké Tatry (www.vilakalinciak.sk) s plnou penziou a návštevou termálneho kúpaliska.

 

Súťaž bude prebiehať

od 13. 02. 2013 do 10. 05. 2013 (termín pre 4. ročník štvorročného štúdia)

od 13. 02. 2013 do 21. 06. 2013 (termín pre 1. až 3. roč. štvorročného štúdia)

Vyhodnotenie súťaže – máj / jún 2013 (bude spresnený)

 

Odporúčanie „ako vyhrať“ - najlepšiu dochádzku dosiahnu žiaci tým, že budú chodiť na vyučovanie.