Výsledky PP _ vyššie odborné štúdium pre šk. rok 2020/2021_2.kolo

 • Otvorenie školského roka 2020/2021 a dôležité usmernenie RŠ

 • Milí študenti!

  Otvorenie školského roka 2020/2021 bude pre ročníky 1 až 4 v stredu - 2.9.2020 o 9.00 hod. v Súkromnej škole umeleckého priemyslu filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach, v príslušných triedach. Pomaturitný ročník a VOŠ majú otvorenie tiež v stredu - 2.9.2020, avšak so začiatkom o 13.00 hod. (I. VOŠ v učebni I.F a trieda II.PMS v učebni IV.F na prízemí).

  Dôležité usmernenie riaditeľky školy pri otvorení šk. roka 2020/2021 počas COVID-19

  Riaditeľka Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej Petzvalova 2, Košice v súvislosti s rešpektovaním opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR počas trvania pandémie ochorenia Covid-19 vydáva nasledujúce usmernenie k nástupu žiakov pri otvorení školského roka 2020/2021:

  Pri nástupe do školy 2. septembra 2020 musí každý žiak strednej školy alebo jeho zákonný zástupca odovzdať vyplnený a podpísaný „Zdravotný dotazník a vyhlásenie …“ najneskôr v deň nástupu triednemu učiteľovi v škole, resp. zaslať scan/fotku z mobilu na email:  emilia.romanova1@gmail.com

  Pre zákonných zástupcov žiakov

  Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško/rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021 R-O-R (Rúško – Odstup - Ruky).
  • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha 5 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (26.8.2020)).
  • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

  Pre žiakov

  • Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy a odborných učební.
  • Pri vstupe do budovy školy si žiak dezinfikuje ruky.
  • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

  Riaditeľka školy

  Odkazy: Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia – aktualizovaný