Výsledky prijímacích pohovorov na pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2014/2015

fotografický dizajn 2. kolo

Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme a prosíme, aby sa riadili pokynmi uverejnenými pod názvom „Pozvánka na zápis“.

 

 

POZVÁNKA NA ZÁPIS

 

 

Na základe úspešného absolvovania prijímacích pohovorov, Vás pozývame  na zápis, ktorý sa uskutoční dňa  26. augusta 2014 u hospodárky Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach. 

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Na zápis je potrebné priniesť vyplnený „Zápisný lístok“, „Dotazník žiaka“, kópiu rodného listu, Zmluvu o štúdiu v dvoch vyhotoveniach – vyplnenú. ( Zápisný lístok, dotazník žiaka a zmluvu o štúdiu vám zašleme elektronicky na vaše mailové adresy. V prípade, ak poštu nedostanete, ozvite sa prosím na mail info@filmovaskola.sk).

 

Neodôvodnená neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a uvoľnené miesto sa ponúkne ďalším uchádzačom.

 

Akékoľvek otázky v súvislosti so zápisom adresujte riaditeľke školy na mobilné telefónne číslo 0905 819 348, prípadne na e-mailovú adresu: jarmila.uhrikova@gmail.com