Výsledky prijímacích pohovorov na pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2015/2016

 

Výsledky prijímacích pohovorov na pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium

pre školský rok 2015/2016

 

8297 N fotografický dizajn

1. kolo

 

 

 

P.č.

 

Kód

uchádzača

 

Počet bodov

  1.

93/11/2015

58

 2. 

93/10/2015

57

  3.

93/12/2015

55

  4.

93/05/2015

54

  5.

93/06/2015

52

  6.

93/04/2015

51

  7.

93/03/2015

49

  8.

93/13/2015

48

  9.

93/18/2015

46

10.

93/08/2015

44

11.

93/09/2015

44

 

Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme a prosíme, aby sa riadili pokynmi uverejnenými pod názvom „Pozvánka na zápis“.


POZVÁNKA NA ZÁPIS

 

Na základe úspešného absolvovania prijímacích pohovorov, Vás pozývame  na zápis, ktorý sa uskutoční dňa 1. júla 2015 u hospodárky Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach. 

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Na zápis je potrebné priniesť vyplnený „Zápisný lístok“, „Dotazník žiaka“, kópiu rodného listu, Zmluvu o štúdiu v dvoch vyhotoveniach – vyplnenú. (Zápisný lístok, dotazník žiaka a zmluvu o štúdiu vám zašleme elektronicky na vaše mailové adresy. V prípade, ak poštu nedostanete, ozvite sa prosím na mail info@filmovaskola.sk).

 

Neodôvodnená neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a uvoľnené miesto sa ponúkne ďalším uchádzačom.

 

Akékoľvek otázky v súvislosti so zápisom adresujte riaditeľke školy na mobilné telefónne číslo 0905 819 348, prípadne na e-mailovú adresu: jarmila.uhrikova@gmail.com

 

So srdečným pozdravom

 

                                                                    

 

V Košiciach, 29. júna 2015                                            PhDr. Jarmila Uhríková

                                                                                  riaditeľka SSUŠ filmovej