Výsledky prijímacích pohovorov na pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2014/2015

Výsledky prijímacích pohovorov

na pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium

pre školský rok 2014/2015

 

8297 N fotografický dizajn

1. kolo

 

 

 

P.č.

 

Kód

uchádzača

       

 

Počet bodov

  1.

69/08/2014

59

  2. 

69/10/2014

58

  3.

69/04/2014

57

  4.

69/26/2014

55

  5.

69/05/2014

50

  6.

69/06/2014

48

  7.

69/23/2014

48

  8.

69/03/2014

48

  9.

69/11/2014

47

10.

69/16/2014

46

11.

69/19/2014

45

12.

69/21/2014

44

13.

69/24/2014

44

14.

69/01/2014

41

15.

69/12/2014

41

16.

69/18/2014

41

17.

69/30/2014

41

18.

69/29/2014

40

19.

69/27/2014

39

20.

69/31/2014

39

21.

69/09/2014

38

22.

69/20/2014

37

23.

69/22/2014

33

24.

69/28/2014

33

25.

69/15/2014

32

26.

69/02/2014

neprijatý

27.

69/13/2014

2. kolo

28.

69/14/2014

neprijatý

29.

69/17/2014

2. kolo

30.

69/07/2014

2. kolo

31.

69/25/2014

neprijatý

 

Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme a prosíme, aby sa riadili pokynmi uverejnenými pod názvom „Pozvánka na zápis“.

 

 

 

POZVÁNKA NA ZÁPIS

 

 

Na základe úspešného absolvovania prijímacích pohovorov, Vás pozývame  na zápis, ktorý sa uskutoční dňa 1. a 2. júla 2014 u hospodárky Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach. 

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Na zápis je potrebné priniesť vyplnený „Zápisný lístok“, „Dotazník žiaka“, kópiu rodného listu, Zmluvu o štúdiu v dvoch vyhotoveniach – vyplnenú. ( Zápisný lístok, dotazník žiaka a zmluvu o štúdiu vám zašleme elektronicky na vaše mailové adresy. V prípade, ak poštu nedostanete, ozvite sa prosím na mail info@filmovaskola.sk).

 

Neodôvodnená neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a uvoľnené miesto sa ponúkne ďalším uchádzačom.

 

Akékoľvek otázky v súvislosti so zápisom adresujte riaditeľke školy na mobilné telefónne číslo 0905 819 348, prípadne na e-mailovú adresu: jarmila.uhrikova@gmail.com

 

 So srdečným pozdravom

 

 

                                                                        

 

V Košiciach, 27. júna 2014                                            PhDr. Jarmila Uhríková

                                                                                     riaditeľka SSUŠ filmovej