Výsledky talentových prijímacích pohovorov PMS Fotografický dizajn - 2.kolo

POZVÁNKA NA ZÁPIS

 

Na základe úspešného absolvovania prijímacích pohovorov Vás pozývame  na zápis, ktorý sa uskutoční dňa 02.09. 2019 u vedúcej sekretariátu Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach. 

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Na zápis je potrebné priniesť kópiu rodného listu, Zmluvu o štúdiu v dvoch vyhotoveniach – vyplnenú,  vyplnený „Dotazník žiaka“. (zmluvu o štúdiu a dotazník žiaka  vám zašleme elektronicky na vaše mailové adresy. V prípade, ak poštu nedostanete, ozvite sa prosím na mail info@filmovaskola.sk).

 

Neodôvodnená neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a uvoľnené miesto sa ponúkne ďalším uchádzačom.

 

Akékoľvek otázky v súvislosti so zápisom na e-mailovú adresu: info@filmovaskola.sk

                                                                     

 

V Košiciach, 30.09. 2019                                                                                                                         PhDr. Jarmila Uhríková

                                                                                                                                                                 riaditeľka SSUŠ filmovej