Výberové konanie

VÝBEROVÉ KONANIE

 

PhDr. Jarmila Uhríková, zriaďovateľka Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice  podľa ustanovenia § 4 a § 38 ods. 2 a 3  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa týchto škôl a školských zariadení:

·       Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice

·       Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice

·       Súkromné centrum voľného času, Petzvalova 2, Košice

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 2. absolvovanie I. atestácie,
 3. minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
 4. bezúhonnosť,
 5. zdravotná spôsobilosť.

Iné kritériá a požiadavky:

 • aktívne ovládanie štátneho jazyka,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov,
 • práca s počítačom.

Odmeňovanie::

Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z. výška funkčného platu pozostáva z platovej tarify + osobný príplatok a príplatok za riadenie.

Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia):

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • presná adresa pre doručovanie písomností, email a telefonický kontakt,
 • doklady o vzdelaní,
 • doklady o absolvovaní prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa (nie staršie ako jeden mesiac),
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti (nie staršie ako jeden mesiac),
 • vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nie starší ako jeden mesiac)

je potrebné zaslať najneskôr do 20. 01. 2020 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka (názov školy a adresa školy)" na adresu: SŠUP, Petzvalova 2, 04011 Košice.

Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia budú pozvaní na výberové konanie elektronickou formou (emailom) a/alebo telefonicky.

(Poznámka: okrem súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov sa ostatné doklady nemusia predkladať, pokiaľ sa výberového konania zúčastňuje ako uchádzač súčasný zamestnanec.)

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.